ANNOUNCEMENT
"B.A.D STUDENT WORKSHOP" เป็นหนึ่งกิจกรรมหลักที่ทางสมาคมฯให้ความสำคัญอย่างมากและจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง B.A.D Student Workshop เป็นสนามและพื้นที่สำหรับแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสร้างครีเอทีฟรุ่นใหม่ๆ ให้กับวงการโฆษณาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสรรหาและสร้างทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปีและต้องไม่ได้ทำงานในสายอาชีพโฆษณา ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในเอเจนซีและโปรดักชั่นเฮาส์ต่าง ๆ ทั้งหมด 10 ครั้ง ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และได้สัมผัสบรรยากาศในการทำงานที่เหมือนจริงที่สุด รวมทั้งให้คำแนะนำจากครีเอทีฟรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูงมาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ การได้ค้นพบตนเอง และเตรียมตัวทำงานในสายงานที่ชอบโดยจะมุ่งเน้นเรื่องหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมกับจุดยืน หลักการที่ตั้งไว้ และที่สำคัญคือก้าวทันโลกโฆษณาปัจจุบัน พร้อมทั้งการสร้างทัศนคติ ของครีเอทีฟ รุ่นใหม่ เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ถูกต้องและเข้าใจในวิชาชีพ

The Winners
B.A.D Student Workshop 2017

นางสาวณกมล เตชะพูลผล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายณัฐธีร์ อัครพลธนรักษ์ คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวณหทัย เนาถาวร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
COMMITTEES
คุณดมิสาฐ์ องค์ศิริวัฒนา
Co-Founder, Executive Creative Director SOUR Bangkok
คุณณัฐวุฒิ สิทธิวรพันธุ์
Creative Director BBDO Bangkok
คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
Executive Creative Director Far East DDB
คุณอัศวิน พานิชวัฒนา
Executive Creative Director GREYnJ United
คุณธนรรณพ พูลคล้าย
Associate Creative Director Ogilvy & Mather, Thailand
คุณภารุจ ดาวราย
Executive Creative Director The Leo Burnett Group Thailand
คุณต่อศักดิ์ ชื่นประภา
Co-Founder, Chief Creative Officer WOLF™
B.A.D STUDENTS
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
สถาบัน
ชั้่นปี
ชื่อผลงาน
1
นางสาวคุลิกา อารยางกูร
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบแล้ว
Radio Technology โชห่วย
2
นางสาวณกมล เตชะพูลผล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี4
Show Huay Brand Ambassador
3
นายรัชพล ผะอบเหล็ก
คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบแล้ว
สิ่งที่ป้าเห็น
4
นายอติพล ดีวงกิจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี4
Memo Located
5
นายกริน จิรัตนานนท์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี4
Stomp Your Stress!
6
นายธนา ชนินทร์ประเสริฐ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี3
Encourager Room
7
นางสาวกมลชนก มะสะพันธ์
คณะการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จบแล้ว
สิ้นเดือนไม่สิ้นใจ
8
นางสาวณัฐนันท์ สุดดี
คณะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี4
ความสะดวกที่เหมือนจะสะดวกที่สุด
9
นายนรวิชญ์ สรัสสมิต
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปี3
ลดสีเพิ่มขา
10
นายปรินทร์ วิศรุตวงศ์
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปี3
THAI LOCAL GROCERY GUIDE
11
นายพลากร รัชนิพนธ์
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จบแล้ว
L.G.B.T
12
นางสาวธัญจิรา ศันสนะวาณี
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี4
Laugh Meter
13
นางสาวสุขภาพร ระวีไพบูลย์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี4
Bake for All
14
นางสาวอุมาวดี วิทยาประดิษฐ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี4
Sober beer
15
นายพศวัต เตชะวันชัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี4
VR Hostel
16
นางสาวกัญญ์ธนัตถ์ วรรณวิโรจน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี4
Brave Box
17
นายศุภวิศน์ ศักดิ์สิทธิพิทักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี3
โชห่วย โชว์เคส
18
นายณภนต์ ไตรเจริญไพศาล
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี4
คนหรือหุ่น
19
นายธนาวุฒิ ปิตะวรรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี4
โชว์ห่วยเข้าใจทุกพื้นที่
20
นายนิธิ รัตนอาภรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จบแล้ว
ได้มากกว่าของที่ถูกใจ
21
นางสาวรวิพร ทองสะอาด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปี3
แอพพลิเคชั่นช่วยโชว์
22
นายชินวัฒน์ ธนติพุกนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี3
ซื้อเท่าที่คุณใช้
23
นางสาวณหทัย เนาถาวร
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี3
Promotion
24
นายณัฐธีร์ อัครพลธนรักษ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี4
Rap โชว์ห่วย
25
นายรติ ตั้งกุลบริบูรณ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี4
Mystery Trip
26
นายสันติราษฎร์ ศิริมาตย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี4
เจ๊!เหมือนเดิม
27
นางสาวดมิสา แซ่ลิ้ม
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี3
เงินซื้อมิตรภาพไม่ได้
28
นางสาวอัจจิมา จรัสพงศ์ธร
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี3
อาซิ้ม & อาแป๊ะ
29
นายภูกฤษ อรรฆยเวที
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี3
อุดหนุนร้านโชห่วย ส่งเสริมอนาคตให้ลูกหลานไทย
30
นายวศิน แสงพิสิทธิ์
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี4
Singha : FRIENDU
31
นายสรวิศ คงทอง
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี4
Back To Community
32
นางสาวณัฐวรรณ ล้วนใจบุญธรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี4
End credit
KEY DATES
19 September 2017
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - Briefing day
SF 9 Cinema World @Central World
26 September 2017
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - Submit day
PNV
2-4 October 2017
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - Judging day
Remote Judging (In-out)
7 October 2017
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - Judging day
SOUR Bangkok (Discussion)
11 October 2017
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - Interview day
Ogilvy Group Thailand
12 October 2017
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - Announcement day
Website or Facebook
21 October 2017
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - Orientation and 1st Class
Growth Cafe´
28 October 2017
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - 2nd Class
GREYnJ United
4 November 2017
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - 3rd Class
SOUR Bangkok
11 November 2017
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - 4th Class
-iSM
18 November 2017
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - 5th Class (Final Brief)
Ogilvy Group Thailand
25 November 2017
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - 6th Class (Final Judging)
SPORE Bangkok
-
B.A.D 2017: STUDENT WORKSHOP - Announcement STW Winner on B.A.D Night
-