ประวัติความเป็นมาของงาน
B.A.D Awards

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก จัดตั้งขี้นเมื่อ พ.ศ. 2528 เพี่อส่งเสริมศิลปะและการสร้างสรรค์ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบอาชีพธุรกิจโฆษณาในประเทศไทย และเพื่อยกระดับมาตรฐานในด้านการสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นโดยให้รางวัลผลงานดีเด่นแก่บุคคล หรือคณะบุคคลในด้านการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา (Bangkok Art Directors’ Association) ทั้งยังอำนวยสถานที่ เพื่อประชุมสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกและบุคคลในวงการทุกคน โดยมีจุดประสงค์หลักดังนี้

  • เพื่อยกระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ให้กับวงการโฆษณาของไทย
  • เป็นที่รวมตัวสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความเห็น ความรู้ และเชิดชูยกย่องงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง
  • เป็นเสมือนองค์กรกลางของชาวครีเอทีฟ ติดต่อ สร้างสัมพันธ์ต่อรองกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ หรือต่างชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เหมาะสม ยุติธรรม และเป็นประโยชน์ที่สุด

คณะผู้ก่อตั้งสมาคม
ภาณุ อิงคะวัต
ม.ร.ว. ธีรเดช รัชนี
นิดา สุทัศน์ ณ อยุธยา
ต่อ สันติศิริ
Mark Kovalevsky
ปริสนา บุญสินสุข
Tony Ward
Gary Cooper
Barry Owen
John Archer

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก หรือ B.A.D (Bangkok Arts Directors’ Association) ได้ก่อตัวขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยมีเป้าหมายหลักในการมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นสุดยอดแบบมืออาชีพ และสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ รวมทั้งพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้มีแนวความคิดที่ถูกต้องตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกันในหมู่คนโฆษณาสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (B.A.D) จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิประกวดผลงานโฆษณา และมอบรางวัลผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เชิดชูยกย่องผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในวงการโฆษณาที่ได้ทุ่มเทสร้างสรรค์งานดีๆ อีกทั้งเปิดโอกาสในการรวมตัวของคนในวงการโฆษณา เพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่นการจัดอบรม และสัมมนาที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของวงการโฆษณาและสร้างสรรค์ไทย และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแวดวงสร้างสรรค์ต่อไป

ทำเนียบนายกสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก
ปี 1985 - 2017
# ปี ชื่อ - นามสกุล
1 1985 ภาณุ อิงคะวัต
2 1986 ต่อ สันติศิริ
3 1987 ม.ร.ว. ธีรเดช รัชนี
4 1988 อทิติ พงษ์พานิช
5 1989 ธนวัฒน์ ปุกหุต
6 1990 ธนวัฒน์ ปุกหุต
7 1991 ดลชัย บุญยะรัตเวช
8 1992 สอดสร้อย ชมธวัช
9 1993 ปัทมาวไล รัตนภูมิ
10 1994 วณิช สุขศิริ
11 1995 พงษ์ไพบูลย์ สิทธิคู
12 1996 พงษ์ไพบูลย์ สิทธิคู
13 1997 สุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์
14 1998 เสกสรรค์ อุ่นจิตติ
15 1999 พินิต ฉันทประทีป
16 2000 เสกสรรค์ อุ่นจิตติ
17 2001 วิไลลักษณ์ อุดมศรีอนันต์
18 2002 จุรีพร ไทยดำรงค์
19 2003 วิศิษฐ์ ล้ำศิริเจริญโชค
20 2004 นิกรม กูลโฆษะ
21 2005 ตรง ตันติเวชกุล
22 2006 ธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล
23 2007 พรรษพล ลิมปิศิริสันต์ และ วิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
24 2008 นพดล ศรีเกียรติขจร
25 2009 สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ
26 2010 วีรชน วีรวรวิทย์
27 2011 วิชิต เจียมศิริกาญจน์ และ สุวิทย์ จตุริยสัจจกุล
28 2012 วราวุฒิ แก่นนาคำ และ กิตติพันธุ์ ปาลโมกข์
29 2013 สันติ สุวรรณวลัยกร
30 2014 สาธิต จันทร์ทวีวัฒน์
31 2015 สาธิต จันทร์ทวีวัฒน์
32 2016 สุบรรณ โค้ว
33 2017 สหรัฐ สวัสดิ์อธิคม